جشن الفبا
ساعت ۱٠:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٢/۳٠  کلمات کلیدی:

[جشن الفبا


 
ابلاغ معلمان
ساعت ۱٠:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٢/۳٠  کلمات کلیدی:

                             بسمه تعالی                                شماره :

            مدیریت آموزش و پرورش شهرضا              تاریخ :

دبستان پسرانه میرپور یک

 

برادر / خواهر ارجمند :

 

بدینوسیله جنابعالی به عنوان مسئول برگزاری ارزشیابی (امتحانات) داخلی و هماهنگ    کلاس                   دبستان پسرانه میرپوریک منصوب می شوید. انشاءا... طبق ضوابط و مقررات زیر نظر مدیر دبستان و با همکاری مراقبان نسبت به برگزاری هرچه بهتر ارزشیابی (امتحانات ) موفق باشید.

                                        و من ا... التوفیق

                                                      مدیر دبستان پسرانه میرپوریک

                                                             حبیب ا... اسماعیلی


 
جشن الفبا
ساعت ۱٠:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٢/۳٠  کلمات کلیدی:


 
اسامی مراقبان
ساعت ٩:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٢/۳٠  کلمات کلیدی:

اسامی  مراقبین محترم ارزشیابی نوبت دوم

سال تحصیلی 89-88

دبستان پسرانه میرپوریک

 

 

ردیف

تاریخ امتحان

کلاس

نام درس

نام مراقب

زمان برگزاری

1

2

3

1/3/89

3/3/89

5/3/89

سوم

سوم

سوم

املاء

بنویسیم

ریاضی

خانم احمدیان-خانم همت

خانم احمدیان-خانم نادری

خانم احمدیان-خانم همت

 

1:00 عصر

1:00 عصر

1:00 عصر

4

5

6

7

8

9

10

2/3/89

4/3/89

5/3/89

8/3/89

9/3/89

10/3/89

11/3/89

چهارم

چهارم

چهارم

چهارم

چهارم

چهارم

چهارم

 

 

ریاضی

جغرافی

علوم

تاریخ و مدنی

انشاء(بنویسیم)

هدیه ها

املاء

آقای احمدی-خانم نادری

آقای احمدی- آقای شاملی

آقای احمدی- خانم مولایی

آقای احمدی- آقای شاملی

آقای احمدی-آقای شاملی

آقای احمدی-خانم احمدیان

آقای احمدی- خانم احمدیان

1:00 عصر

1:00 عصر

1:00 عصر

8:00 صبح

8:00 صبح

8:00 صبح

8:00 صبح

11

12

13

14

15

16

17

1/3/89

3/3/89

4/3/89

6/3/89

8/3/89

9/3/89

11/3/89

پنجم

پنجم

پنجم

پنجم

پنجم

پنجم

پنجم

هدیه های آسمانی

علوم تجربی

املاء

ریاضی

جغرافی

انشاء(بنویسیم)

تاریخ و مدنی

آقای شاملی-خانم رحیمی

آقای شاملی-خانم مولایی

آقای شاملی-آقای احمدی

آقای شاملی-خانم احمدیان

آقای شاملی-آقای احمدی

آقای شاملی-آقای احمدی

آقای شاملی-آقای احمدی

2:00 عصر

2:00 عصر

2:00 عصر

2:00 عصر

10:00 صبح

10:00 صبح

10:00 صبح

 

 

رونوشت

آموزگار محترم کلاس                                                    جهت اطلاع و حضور در جلسه

 

 

                                                                                                                     مدیر دبستان پسرانه میرپوریک

                                                                                                                    حبیب ا... اسماعیلی


 
جشن الفبا
ساعت ۸:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٢/۳٠  کلمات کلیدی:


 
برنامه امتحانات کلاس پنجم
ساعت ۸:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٢/۳٠  کلمات کلیدی:

به نام خدا

 برنامه امتحانات نوبت دوم کلاس پنجم

سال تحصیلی89-88

امتحانات شفاهی

 

ایام هفته

تاریخ امتحان

نام درس

ساعت

یکشنبه

26/02/89

قرآن

12-8

سه شنبه

28/02/89

هنر

12-8

چهارشنبه

29/02/89

بخوانیم

12-8

امتحانات کتبی

شنبه

1/03/89

هدیه های آسمانی

2 عصر

دوشنبه

03/03/89

علوم تجربی

2 عصر

سه شنبه

04/03/89

املاء

2عصر

پنجشنبه

06/03/89

ریاضی

2 عصر

 شنبه

08/03/89

جغرافی

10صبح

یکشنبه

09/03/89

انشاء

10 صبح

سه شنبه

11/03/89

تاریخ و مدنی

10  صبح

         

اولیای محترم توجه :

 • - به فرزندخوداعتمادبه نفس داده ودلهره وترس واضطراب ناشی ازامتحان راباایجادفضایی آرام وبانشاط درمنزل ازبین ببرید.
 • - پیگیرتغذیه سالم،خواب کافی وبموقع ومطالعه فرزندخودباشید.
 • - وسایل لازم برای امتحان راباکمک دانش آموزقبلا تهیه نمایید.
 • - توجه داشته باشید که فرزند شما نسبت به تاریخ و ساعت امتحان دقت کافی مبذول داشته نیم ساعت قبل از شروع امتحان در دبستان حاضر باشد.
 • - کنترل رفت و آمد دانش آموزان در زمان امتحانات به عهده ی اولیای محترم می باشد. اسماعیلی - مدیردبستان پسرانه میرپوریک

 


 
برنامه امتحانات کلاس چهارم
ساعت ۸:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٢/۳٠  کلمات کلیدی:

به نام خدا

برنامه امتحانات نوبت دوم کلاس چهارم

سال تحصیلی 89-88

امتحانات شفاهی

 

ایام هفته

تاریخ امتحان

نام درس

ساعت

یکشنبه

26/02/89

قرآن

12-8

سه شنبه

28/02/89

هنر

12-8

پنجشنبه

30/02/89

بخوانیم

12-8

امتحانات کتبی

یکشنبه

02/03/89

ریاضی

2-1

سه شنبه

04/03/89

جغرافی

2-1

چهارشنبه

05/03/89

علوم

2-1

شنبه

08/03/89

تاریخ ومدنی

10-8

یکشنبه

09/03/89

انشا(بنویسیم)

10-8

دوشنبه

10/03/89

هدیه ها

10-8

سه شنبه

11/03/89

املا

10-8

         

اولیای محترم توجه :

 • - به فرزندخوداعتمادبه نفس داده ودلهره وترس واضطراب ناشی ازامتحان راباایجادفضایی آرام وبانشاط درمنزل ازبین ببرید.
 • - پیگیرتغذیه سالم،خواب کافی وبموقع ومطالعه فرزندخودباشید.
 • - وسایل لازم برای امتحان راباکمک دانش آموزقبلا تهیه نمایید.
 • - توجه داشته باشید که فرزند شما نسبت به تاریخ و ساعت امتحان دقت کافی مبذول داشته نیم ساعت قبل از شروع امتحان در دبستان حاضر باشد.
 • - کنترل رفت و آمد دانش آموزان در زمان امتحانات به عهده ی اولیای محترم است.

اسماعیلی - مدیردبستان پسرانه میرپوریک

 


 
برنامه امتحانات کلاس سوم
ساعت ۸:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٢/۳٠  کلمات کلیدی:

به نام خدا

 

سال تحصیلی  89-88

امتحانات شفاهی

 

ایام هفته

تاریخ امتحان

نام درس

ساعت

پنجشنبه

23/02/89

هنر

4-1 عصر

شنبه

25/02/89

اجتماعی

12-8

یکشنبه

26/02/89

قرآن

12-8

سه شنبه

28/02/89

علوم

12-8

چهارشنبه

29/02/89

هدیه های آسمانی

12-8

پنجشنبه

30/02/89

بخوانیم

12-8

امتحانات کتبی

شنبه

01/03/89

املاء

2-1

دوشنبه

03/03/89

بنویسیم

2-1

چهارشنبه

05/03/89

ریاضی

2-1

         

اولیای محترم

 • - به فرزندخوداعتمادبه نفس داده ودلهره وترس واضطراب ناشی ازامتحان راباایجادفضایی آرام وبانشاط درمنزل ازبین ببرید.
 • - پیگیرتغذیه سالم،خواب کافی وبموقع ومطالعه فرزندخودباشید.
 • - وسایل لازم برای امتحان راباکمک دانش آموزقبلا تهیه نمایید.
 • - توجه داشته باشید که فرزند شما نسبت به تاریخ وساعت امتحان دقت کافی مبذول داشته نیم ساعت قبل از شروع امتحان در دبستان حاضر باشد .
 • - کنترل رفت و آمد دانش آموزان در زمان امتحانات به عهده ی اولیای محترم می باشد. اسماعیلی - مدیردبستان پسرانه میرپوریک

 


 
← صفحه بعد