ارتقای سطح نگرش معلمان نسبت به امر یادگیری و یاددهی در آموزش

  سال تحصیلی:89-88

                                                                                                               بسمه تعالی                                                                                                                      

 

برنامه :آموزشی

اهداف :ارتقای سطح نگرش و دیدگاه معلمان نسبت به امر یادگیری و یاددهی در آموزش                                                          نگرش : معلمان                                               نام آموزشگاه :دبستان پسرانه میرپور 1

نظارت و ارزشیابی

مجریان

بودجه

زمان

شرایط و امکانات

نوع برنامه

برنامه عملیاتی

ردیف

انجام فعالیت های برنامه عملیاتی باعث می‌شود تا

1-سطح علمی آموزگاران بالا برده  شود و مشکلات حل‌گردد.

در تمامی موارد زیر:

مدیریت آموزش و پرورش  شهرستان کارشناس محترم آموزش ابتدایی

مدیر دبستان

شورای معلمان

شورای مدرسه

 

 

هر سه ماه یکبار

فراهم آوردن زمینه شرکت تمامی آموزگاران و شناسایی اساتید مجرب

آموزشی   þ         

 

پرورشی   ¨

   

خدماتی   ¨

 

بهداشتی  ¨

 

سایر         ¨

تصمیم بر این است تا فعالیت های زیر صورت گیرد:

برگزاری جلسات شورای آموزگاران با دعوت از اساتید مجرب

1

 

هرماه

 

تحول در برنامه های شوراها و اجرای مصوبات پیشنهاد شده توسط شورا

2

2-آشنایی با مراکز و ارتقای سطح علمی صورت گیرد.

در سال حداقل 2 بار

هماهنگی با مراکز مورد نظر و تهیه وسایل ایاب و ذهاب

بازدید از مراکز آموزشی و علمی

3

3-آشنایی با مسائل جدید آموزشی و اجرا در کلاس انجام پذیرد

/ 0 نظر / 12 بازدید