لیست سی دی های موجود در دبستان

فهرست عناوین لوح های فشرده آموزشی

دبستان پسرانه میرپور یک

 

ردیف

موضوع

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

لوح صدا

الفبای آموزشی

قرآن پیش دبستانی (صوتی)

آموزش قرآن دوم ابتدایی

نقاشی آموزشی

نرم افزار آموزشی اول

فارسی اول ابتدایی

شبنم شوق (حساب کردن سی دی شماره 1 )

شبنم شوق (حساب کردن سی دی شماره 2 )

شبنم شوق (حساب کردن سی دی شماره 3 )

شبنم شوق  (خواندن سی دی شماره 1 )

شبنم شوق (خواندن سی دی شماره 2 )

شبنم شوق (خواندن سی دی شماره 3 )

شبنم شوق (نوشتن سی دی شماره 1 )

شبنم شوق (نوشتن سی دی شماره 2 )

شبنم شوق (نوشتن سی دی شماره 3 )

شبنم شوق (مقدمه صبح امید)

بخوانیم بنویسیم

بخوانیم بنویسیم

بخوانیم بنویسیم

بخوانیم بنویسیم

آموزش ریاضی اول

آموزش ریاضی اول

آموزش ریاضی اول

آموزش ریاضی اول

آموزش ریاضی  چهارم

آموزش ریاضی  چهارم

آموزش ورزش ابتدایی

آموزش علوم اول

آموزش علوم اول

آموزش علوم دوم

آموزش علوم دوم

 

 

/ 0 نظر / 67 بازدید