هدف های عملکرد اداری مالی

هدف‌های عملکرد اداری  مالی

پاسخ مناسب و به موقع به نامه‌های اداری 90 ٪ ، جمع‌آوری کمکهای مردمی 70٪ ، فراهم آوردن امکانات رفاهی برای دانش‌آموزان 90٪ ، فراهم آوردن امکانات رفاهی برای دبیران 90٪ ، ایمن سازی آموزشگاه 100٪ ، بهبود وضعیت ایجاد ارتباط با والدین هنگام مراجعه به مدرسه 95٪ ، ایجاد رابطه دوستانه بین همکاران 95٪ ، خرید کامپیوتر برای مدرسه ، بهبود وضعیت صوتی مدرسه 90٪ ، آسفالت قسمت‌های آسیب دیده مدرسه 10٪ ، تکریم ارباب رجوع 100٪ ، پرداخت قبوض 100٪

 

تحلیل وضع موجود

پاسخ مناسب و به موقع به نامه‌های اداری 85٪ ، جمع‌آوری کمکهای مردمی 65٪ ، وجود امکانات رفاهی برای دانش‌آموزان 80٪ ، فراهم آوردن امکانات رفاهی برای دبیران 70٪ ، 

ایمن سازی آموزشگاه 80٪ ، ایجاد ارتباط والدین ومسئولین مدرسه 80٪، رابطه دوستانه بین همکاران 90٪ ، وجود کامپیوتر در مدرسه ، وضعیت صوتی مدرسه درحد 40٪ ، وجود آسفالت قسمت‌های آسیب دیده مدرسه ،تکریم ارباب رجوع 80٪ ، پرداخت قبوض در زمان مقرر     

 

تحلیل نیازها

پاسخ مناسب و به موقع به نامه‌های اداری 5٪ ، جمع‌آوری کمکهای مردمی 5٪ ، فراهم آوردن امکانات رفاهی برای دانش‌آموزان 10٪ ، فراهم آوردن امکانات رفاهی برای دبیران 20٪، ایمن سازی آموزشگاه 20٪ ،   ایجاد ارتباط والدین ومسئولین مدرسه 15٪،ایجاد رابطه دوستانه بین همکاران 5٪ ،بهبود وضعیت صوتی مدرسه درحد 50٪ ، آسفالت مدرسه10٪ ،تکریم ارباب رجوع 20٪ ، پرداخت قبوض

 

 

 

قوتها

ضعف‌ها

فرصت‌ها

تهدیدها

ü فاصله نزدیک بین اداره و مدرسه

üوجود خدمتگزار تمام وقت درمدرسه

üوجود قبض کمک به مدرسه

üاستقبال دانش‌آموزان و آموزگاران از امکانات رفاهی

ü وجود آموزگاران دارای اخلاق خوب و حسنه در مدرسه

ü گذراندن دوره ITC توسط اکثرآموزگاران

ûارسال برخی نامه‌ها به مدرسه بعداز زمان مقرر

 

ûعدم آگاهی دانش‌آموزان از تأثیر مثبت کمک والدین به مدرسه

 

ûکمبود اعتبار مدرسه

 

ûعدم گزارش درست و صحیح توسط برخی دانش‌آموزان به خانواده

 

ûعدم آشنایی برخی دانش‌آموزان از نحوه‌ی استفاده از کامپیوتر و بودجه ناکافی

 

 

 

­ همکاری مسئولین اداره جهت قبول پاسخ نامه‌های دیر رسیده

 

­وضعیت اقتصادی مناسب برخی خانواده‌ها جهت کمک

 

­کمک اداره و برخی خانواده‌ها جهت تهیه لوازم برای مدرسه

 

­وجود آموزشیار در اداره و همکاری جهت آموزش به والدین

 

 

­وجود کلاسهای آموزش کامپیوتر در سطح شهر برای دانش‌آموزان

 

 

Mعدم پاسخ مناسب و به موقع موجب تضعیع حق برخی همکاران می‌شود

 

Mاطلاع رساتنی از طریق رسانه‌ها مبنی بر عدم گرفتن کمک از والدین در اوایل مهر و برداشت غلط خانواده مبنی بر عدم کمک به مدرسه در طول سال

 

Mعدم آگاهی برخی والدین از نحوه ایجاد ارتباط

Mعدم همکاری خانواده ‌ها جهت استفاده فرزندان از کلاسهای فوق برنامه و آموزش کامپیوتر

 

 

/ 0 نظر / 24 بازدید