ارتقای برنامه های آموزشی و کشف استعداد های درخشان

  سال تحصیلی:89-88

بسمه تعالی

 

 

برنامه :سالانه آموزشی و پرورشی

اهداف :ارتقای برنامه‌های آموزشی و پرورشی و کشف استعدادهای درخشان          نگرش :دانش‌آموزان                                              نام آموزشگاه :دبستان پسرانه میرپور1

نظارت و ارزشیابی

مجریان

بودجه

زمان

شرایط و امکانات

نوع برنامه

برنامه عملیاتی

ردیف

انجام برنامه های عملیاتی باعث می‌شود تا علاقه به مطالعه دانش‌آموزان افزایش یابد

در تمامی این موارد مدیر دبستان مربی پرورشی و اولیای دانش‌آموزان همکاری می‌کنند.

 

در سال 2مرتبه در بهمن و اردیبهشت

تهیه سوالات استاندارد

آموزشی   þ         

 

پرورشی   þ

   

خدماتی   ¨

 

بهداشتی  ¨

 

سایر         ¨

              

تصمیم براین است تا فعالیتهای زیر صورت گیرد.

برگزاری مسابقات علمی

1

تلاش دانش‌آموزان در زمینه درسی و اخلاقی برای شرکت در اردوها

 

متناسب با نیازهای آموزشی

هماهنگی با مراکز بازدید

برنامه ریزی جهت بازدیدهای علمی

2

یادگیری دانش‌آموزان مشارکتی و بروز می‌شود.

 

 

 

جهت آموزش بهتر تهیه وسایلی از قبیل فیلمهای آموزشی، ویدیو کامپیوتر و ...

استفاده آموزگاران وترتیب آنان در اجرای الگوهای نوین آموزشی و روشهای فعال در زمینه تدریس

3

به دانش‌آموزان در هر زمینه کمک می‌شود تا مسائل آنان مرتفع گردد(با کمک خانواده)

آموزگاران و معاون مدرسه

/ 0 نظر / 19 بازدید