برنامه سالانه

  سال تحصیلی:89-88

                                                                                                      بسمه تعالی                                                                                                                      

 

 

برنامه :آموزشی

اهداف :ارتقای سطح علمی-آموزشی                                                            نگرش :دانش‌آموزان-معلمان                                               نام آموزشگاه :دبستان پسرانه میرپور1

 

نظارت و ارزشیابی

مجریان

بودجه

زمان

شرایط و امکانات

نوع برنامه

برنامه عملیاتی

ردیف

در پایان انجام کار نتیجه مشهود می‌گردد.

 

هزینه کردن زمان و وقت و تهیه سوال

بهمن ماه

امکانات لازم جهت این هدف: همکاری معلمان در جلسات شورا و تعیین موضوعات علمی و آموزشی و تهیه ی سؤالات هوش

آموزشی   þ         

 

پرورشی   ¨

   

خدماتی   ¨

 

بهداشتی  ¨

 

سایر         ¨

کیفیت بخشی آموزش با :پرورش روحیه ی تعقل،تفکر،تعلیم و تربیت مستمر با انجان دادن مسابقات علمی

9

جهت انگیزه و تلاش بیشتر در دانش‌آموزان

 

 

آذر ماه

هماهنگی با مربیان آگاه

تشکیل کلاسهای آموزشهای فوق برنامه

10

با گروه‌بندی دانش‌آموزان هم نحوه‌ی مشارکت در گروه و هم چگونگی فعالیت تقویت می‌شود. 

با همکاری مدیر دبستان و مشارکت آموزگاران و اولیاء دانش‌آموزان

 

آبان ماه

مشارکت آموزگاران به عنوان رهبر گروهها و هدایت کننده

تقویت خودباوری و پرورش روحیه مشارکت و همکاری در دانش‌آموزان با دادن مسئولیت به آنان و ایجاد گروه‌بندی درسی و تشکیل جلسات

/ 0 نظر / 26 بازدید