ادامه لیست سی دی های موجود در دبستان

فهرست عناوین لوح های فشرده آموزشی

دبستان پسرانه میرپور یک

 

ردیف

موضوع

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

آموزش علوم دوم

آموزش علوم سوم

آموزش علوم سوم

آموزش علوم چهارم

ارزشیابی توصیفی

آموزش الفبا

وسایل آموزشی پیش دبستانی 1

وسایل آموزشی پیش دبستانی 2

تکنولوژی آموزشی روشهای ارزشیابی

آموزش آسمان منظومه شمسی

سی دی الفبا 1

سی دی الفبا 2

نمونه برگه های ارزشیابی توصیفی آقای اسدی

آموزش مقدماتی ویندوز

سی دی آموزش قرآن تمام پایه ها

مجموعه لوح فشرده  تربیت بدنی

مفاهیم و معانی تربیت بدنی

ضرورت طراحی و تدریس درس تربیت بدنی

آنچه معلم باید بداند

ساختار برنامه تربیت بدنی دوره ابتدایی

مبانی تربیت بدنی

حرکت های پایه و وضعیت بدنی

آمادگی جسمانی

بهداشت و تغذیه

اصول ایمنی در ورزش

بازی های ورزشی

روش تدریس

سازماندهی

انواع گرم کردن

ارزشیابی

/ 0 نظر / 26 بازدید