هدف های عملکرد بهداشتی

هدف‌های عملکرد بهداشتی

بازآموزی دست شستن به شیوه صحیح بعد از دستشویی و کوتاه نگه داشتن ناخن‌ها 95٪ ، آموزش‌های خاص در رابطه با مسائل زنان 85٪ ، آشنایی با مسائل و موارد بیماری ایدز95٪ ، آشنایی با شیوه‌های مقاله با زلزله 50٪ ، آشنایی با کمکهای اولیه 40٪ ، آشنایی با اصول تغذیه در دوران نوجوانی 80٪ ، داشتن کارت سلامت همراه با معاینه‌های موردی 100٪ ، نظافت صحیح سرویس‌های بهداشتی 95٪ ، تجهیز سرویس بهداشتی به آب گرم و سرد 100٪ ، جمع‌آوری زباله و نخاله‌های مدرسه به شیوه‌ای صحیح 100٪ ، نظافت و تمیزی کلاسها و محوطه آموزشگاه 95٪

 

 

 

تحلیل وضع موجود

آگاهی از شیوه‌ی صحیح شستشوی دست‌ها 50٪ ، آموزش‌های خاص مربوط به زنان 60٪ ، آشنایی با بیماری ایدز 20٪ ، آشنایی با کمکهای اولیه 10٪ ، آشنایی با اصول تغذیه در دروران نوجوانی 20 ٪ ، داشتن کارت سلامت همراه با معاینه‌های موردی- صفر، نظافت صحیح سرویس‌های بهداشتی90٪ ، تجهیز سرویس بهداشتی به آب گرم وسرد50٪ ، جمع‌آوری زباله و نخاله‌های مدرسه به شیوه‌ای صحیح 95٪ ،نظافت و تمیزی کلاسها و محوطه آموزشگاه و پنجره‌ها5٪

 

 

 

تحلیل نیازها

آگاهی از شیوه‌ی شستشو 45 ٪ ، آموزش‌های خاص زنان 15٪ ، آشنایی با بیماری ایدز75٪  آشنایی با شیوه مقابله با زلزله 40٪ ، آشنایی با اصول کمکهای اولیه 30٪ ،آشنایی با اصول تغذیه 60٪ ، داشتن کارت سلامت 100٪ ، نظافت صحیح سرویس‌های بهداشتی 50٪ ،  تجهیز سرویس بهداشتی به آب گرم وسرد 50٪ ، جمع‌آوری زباله و نخاله‌های مدرسه 5٪ ،  

نظافت محوطه 5٪

 

 

 

 

قوتها

ضعف‌ها

فرصت‌ها

تهدیدها

ü آگاه بودن تعدادی از دانش آموزان به اصول کمکهای اولیه

üداشتن مربی هلال‌احمر

üاشتیاق به یادگیری

üوجود پزشک در جمع والدین

ü امکانات بهداشتی مدرسه

ü اهمیت خدمتگزار به نظافت

ûآگاهی‌های غلط بین دانش‌آموزان

 

­استفاده از مراکز بهداشتی شهر:

الف)برشور

ب)استفاده از نیروهای این مرکز

 

­استفاده از نیروهای مادی و انسانی شهرداری

 

 

Mحاکم بودن افکار خرافی درمورد مسائل خاص زنان در جمع خانواده‌ها

 

Mبی‌توجهی و مهم ندانستن آگاهی نسبت به مسائل بهداشتی

 

Mنبودن وسیله و امکاناتی درشهر جهت آگاه سازی همگانی

Mازدواج زود هنگام دختران

Mکم سوادی و بیسوادی خانواده‌ها

 

/ 0 نظر / 31 بازدید