ابلاغ معلمان

                             بسمه تعالی                                شماره :

            مدیریت آموزش و پرورش شهرضا              تاریخ :

دبستان پسرانه میرپور یک

 

برادر / خواهر ارجمند :

 

بدینوسیله جنابعالی به عنوان مسئول برگزاری ارزشیابی (امتحانات) داخلی و هماهنگ    کلاس                   دبستان پسرانه میرپوریک منصوب می شوید. انشاءا... طبق ضوابط و مقررات زیر نظر مدیر دبستان و با همکاری مراقبان نسبت به برگزاری هرچه بهتر ارزشیابی (امتحانات ) موفق باشید.

                                        و من ا... التوفیق

                                                      مدیر دبستان پسرانه میرپوریک

                                                             حبیب ا... اسماعیلی

/ 0 نظر / 59 بازدید