اسامی مراقبان

اسامی  مراقبین محترم ارزشیابی نوبت دوم

سال تحصیلی 89-88

دبستان پسرانه میرپوریک

 

 

ردیف

تاریخ امتحان

کلاس

نام درس

نام مراقب

زمان برگزاری

1

2

3

1/3/89

3/3/89

5/3/89

سوم

سوم

سوم

املاء

بنویسیم

ریاضی

خانم احمدیان-خانم همت

خانم احمدیان-خانم نادری

خانم احمدیان-خانم همت

 

1:00 عصر

1:00 عصر

1:00 عصر

4

5

6

7

8

9

10

2/3/89

4/3/89

5/3/89

8/3/89

9/3/89

10/3/89

11/3/89

چهارم

چهارم

چهارم

چهارم

چهارم

چهارم

چهارم

 

 

ریاضی

جغرافی

علوم

تاریخ و مدنی

انشاء(بنویسیم)

هدیه ها

املاء

آقای احمدی-خانم نادری

آقای احمدی- آقای شاملی

آقای احمدی- خانم مولایی

آقای احمدی- آقای شاملی

آقای احمدی-آقای شاملی

آقای احمدی-خانم احمدیان

آقای احمدی- خانم احمدیان

1:00 عصر

1:00 عصر

1:00 عصر

8:00 صبح

8:00 صبح

8:00 صبح

8:00 صبح

11

12

13

14

15

16

17

1/3/89

3/3/89

4/3/89

6/3/89

8/3/89

9/3/89

11/3/89

پنجم

پنجم

پنجم

پنجم

پنجم

پنجم

پنجم

هدیه های آسمانی

علوم تجربی

املاء

ریاضی

جغرافی

انشاء(بنویسیم)

تاریخ و مدنی

آقای شاملی-خانم رحیمی

آقای شاملی-خانم مولایی

آقای شاملی-آقای احمدی

آقای شاملی-خانم احمدیان

آقای شاملی-آقای احمدی

آقای شاملی-آقای احمدی

آقای شاملی-آقای احمدی

2:00 عصر

2:00 عصر

2:00 عصر

2:00 عصر

10:00 صبح

10:00 صبح

10:00 صبح

 

 

رونوشت

آموزگار محترم کلاس                                                    جهت اطلاع و حضور در جلسه

 

 

                                                                                                                     مدیر دبستان پسرانه میرپوریک

                                                                                                                    حبیب ا... اسماعیلی

/ 0 نظر / 40 بازدید