مسابقات علمی اجرا شده در دبستان

مسابقه ی کتابخوانی (مجلات رشد)

دبستان پسرانه میرپور یک

 

 


1-در شوره زار خشک یا حتی آسفالت ، انعکاس نور خورشید مانند برکه ای آب به نظر می آید.به این پدیده ............. می گویند.

الف)مه              ب)شبنم                        ج)سراب                          د)هیچکدام

2- واگن اسبی در حدود 120 سال پیش در زمان چه شاهی وارد ایران شد؟

الف) مظفرالدین شاه                     ب)ناصرالدین شاه                ج) محمدعلی شاه              د) احمد شاه

3-فاصله ی خورشید از زمین چند کیلو متر است؟

الف) 100 میلیون کیلومتر             ب)150 میلیون کیلومتر                      ج)1000 کیلومتر              د) هیچکدام

4- در بازی هندبال بزرگ سالان تعداد بازی کنان چند نفر می باشد؟

الف)6 نفر                ب) 12 نفر              ج) 8 نفر                   د)14 نفر

5-  ماده ی اولیه ی کاغذ چیست؟

الف)سلولز                 ب)پارافین              ج)کاه                 د)هیچکدام

6-انقلاب اسلامی چند ساله است؟

الف)31 سال             ب)25 سال           ج)21 سال                 د)28 سال

7-  در زمان رحلت پیامبر اکرم ، پیامبر (ص) چند سال داشتند؟

الف)54 سال           ب)63 سال            ج)61 سال               د)51 سال

8-مهدی میرکیایی کیست؟

الف)نویسنده            ب)شاعر               ج)موسیقی دان            د) هیچکدام

9-هر قطار شهر ................ " لوکوموتیو" دارد که واگن های قطار را به دنبال خود می کشاند.

الف)یک                 ب)دو                    ج)سه                        د)هیچکدام

10- کدام امپراطور اسمش گم شد؟

الف)نرون              ب)ناپلئون بناپارت                 ج) الیزابت            د)هیچکدام

/ 0 نظر / 21 بازدید